XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI “DAĆ ŚWIADECTWO” 2012

Organizator: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Protokół z posiedzenia jury
XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego “Dać świadectwo”

Na posiedzeniu w dniu 12.04.2012 jury w składzie:
przewodniczący jury – dr Marek Karwala, Adam Ziemianin i Janusz M. Paluch – sekretarz jury, po przeczytaniu 260 zestawów wierszy nadesłanych z całej Polski i z zagranicy postanowiło:

Nagrodę Główną – czyli wydanie tomu poezji – otrzymuje:
Zdzisława Górska ze Strzyżowa za zestaw wierszy opatrzonym godłem “Odys”

I Nagrodę i kwotę 760,-zł – otrzymuje
Leszek Wójcik z Krakowa za zestaw wierszy opatrzonych godłem “A CASU AD CASUM”

II Nagrodę i kwotę 500,- zł. otrzymuje
Antonina Sebesta z Myślenic za zestaw wierszy opatrzonym godłem “LINA”

III Nagrodę i kwotę 400,- zł otrzymuje
Ewa Jabłońska z Otwocka za zestaw wierszy opatrzonych godłem “Marchew”

Jury przyznało również cztery równorzędne wyróżnienia po 100,- zł każde, które otrzymują:
Jarosław Burgieł z Krakowa za zestaw wierszy opatrzonych godłem “Muzyk”
Leszek Jaraczewski z Warszawy za zestaw wierszy opatrzonych godłem “Nuta”
Leonard Mokrzycki z Gdańska za zestaw wierszy opatrzonych godłem “RABARBARA7475”
Janina Szołtysek z Mikołowa za zestaw wierszy opatrzonych godłem “ZOE”

Cztery zestawy wierszy zostały odrzucone ze względów formalnych.

Uzasadnienie:
Jury postanowiło przyznać Nagrodę Główną p. Zdzisławie Górskiej za zestaw wierszy opatrzonym godłem “ODYS”. Zadecydowała o tym szeroko rozumiana kultura literacka wyraźnie obecna w tej poezji, na którą składają się między innymi: gry intertekstualne, penetrowanie pogranicza słowa, obrazu i dźwięku, budowanie klimatu poprzez antynomiczne konfrontowanie przeszłości z teraźniejszością, minionego z obecnym (zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i osobowym), w tym także udana próba ewokowania tzw. krakowskiego spleenu. Osobnym walorem jest tutaj także wprowadzenie rozwiązań ekfrastycznych w partiach odnoszących się do malarstwa Wojciecha Weissa z “okresu strzyżowskiego”. Na uwagę zasługuje klarowna forma, adekwatnie dobierane środki artystycznego wyrazu oraz celne pointy. I Nagroda przypadła w udziale p. Leszkowi Wójcikowi, który przedstawił utwory sygnowane godłem “A CASU AD CASUM”, spójne tematycznie, jako że poświęcone Krakowowi. Co charakterystyczne i cenne zarazem, autor nie spogląda na to królewskie miasto – jak to zwykli czynić turyści – jedynie z perspektywy “wawelskiej”, ale także z tej mniej znanej, widzianej niejako od środka, co owocuje naturalistycznymi obrazami nędzy, brudu, żebractwa…, dopełniającymi prawdę o całości. II Nagrodę, w wyniku decyzji komisji konkursowej, otrzymała p. Antonina Sebesta, której zbiór liryków został podpisany godłem “LINA”. Wyróżniają się one daleko idącą kondensacją myśli i ascetyczną formą, co sprawia, że czytelnik ma wrażenie obcowania z przekazem rudymentarnym, jednoznacznym i prawdziwym, wolnym od aksjologicznych światłocieni, które – gdy pojawiają się u innych twórców – niekiedy skutkują relatywizmem. Autorka osadza swe utwory mocno w realiach współczesnych, sygnalizując dyskretnie różnorakie dolegliwości “naszych dni”, np. problem emigracji. III Nagrodę otrzymała p. Ewa Jabłońska (godło “Marchew”), której wiersze zwracają uwagę subtelnie budowanym nastrojem, celnie zsynchronizowanym z podjętą tematyką: reminiscencjami wojennymi, Holocaustem, ludzką kondycją, sensem przemijania, imperatywem dzieciństwa, topiką rodzinnego domu… Ponadto jury postanowiło przyznać cztery równorzędne wyróżnienia, które przypadły w udziale państwu: Janinie Szołtysek, Jarosławowi Burgiełowi, Leszkowi Jaraczewskiemu oraz Leonardowi Mokrzyckiemu.

Jury gratuluje wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu.