XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI “DAĆ ŚWIADECTWO” 2009

Organizator: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

WYNIKI

Na posiedzeniu w dniu 15.05.2009 jury w składzie:

 • prof. Beata Szymańska,
 • Krzysztof Lisowski,
 • Janusz Paluch – sekretarz jury,

przyznało:

Nagrodę Główną – czyli wydanie tomu poezji – otrzymał
Bogumił Staszek z Tarnowa – zestaw wierszy opatrzonych godłem “gronostay”

I Nagrodę i kwotę 750,-zł – otrzymał
Marek Chorabik z Gdyni – zestaw wierszy opatrzonych godłem “Godzina przebiśniegów”

II Nagrodę i kwotę 500,- zł. otrzymała
Teresa Radziewicz z Juchnowca – zestaw wierszy opatrzonych godłem “asdf”

III NAGRODĘ i kwotę 400,- zł otrzymał
Jakub Sajkowski z Poznania – zestaw wierszy opatrzonych godłem “Aksolotl”

Jury przyznało również cztery równorzędne wyróżnienia po 100,- zł każde, które otrzymali:
Wojciech Czaplewski z Kołobrzegu – zestaw wierszy opatrzonych godłem “Jakub”
Tatiana Judycka z Krakowa – zestaw wierszy opatrzonych godłem “Hildegarda von Bingen”
Anna Popiel z Gliwic – zestaw wierszy opatrzonych godłem “Dear Charlie”
Robert Utkowski z Radomia – zestaw wierszy opatrzonych godłem “Aral”

Jury gratuluje wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 29 maja 2009 roku w Śródmiejskim Ośrodku Kultury, ul. Mikołajska 2 w Krakowie.

Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu do udziału w dniu “Wokół poezji”. Laureatom zapewniamy zwrot kosztów podróży na podstawie biletów komunikacji użyteczności publicznej (pociągi II klasy PKP).

Regulamin

1. Cele Konkursu:

 • ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
 • inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
 • popularyzowanie współczesnej poezji.

2. Warunki Konkursu:

  • Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców – zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;
  • warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego;
  • każdy utwór należy podpisać godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, wiekiem oraz dorobkiem twórczym – krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagrodach literackich, zdjęcie – najlepiej w formie elektronicznej);
  • opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do koperty z wierszami);

zestawy nie zawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane;

 • jurorzy nie mają wglądu w przysłane dowody wpłaty
 • prace konkursowe nadsyłać należy na adres: Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2 31-027 Kraków z dopiskiem OKP “Dać świadectwo” do dnia 30 kwietnia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego);
 • opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu;
 • Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;
 • nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu;
 • prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;
 • Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2009 roku;
 • Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;
 • materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2009 roku;
 • w przypadku nie wywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody;
 • pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów;
 • autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wymienieni na stronie internetowej www.lamelli.com.pl najpóźniej 22 maja 2009;
 • Organizator nie ma obowiązku pokrywać kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród ani kosztów wyżywienia i noclegów,
 • ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 29 maja 2009 roku o godz. 16.00 (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu).
 • Aktualne informacje o konkursie można uzyskać również za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl, lub pisząc na adres akosciuszko@lamelli.com.pl;
 • Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Projekt dofinansowany przez Gminę Kraków.

Dotychczas w konkursowej serii “Dać świadectwo” ukazały się następujące pozycje:

Krzysztof Lisowski – „99 haiku. Inne wiersze” (1993)

Stefan Szczygłowski – „Płot” (1994)

Maciej Melecki – „Te sprawy” (1995)

Jagoda Cieszyńska – „Skład mebli i luster” (1996)

Cezary Zalewski – „Wyjeżdżaj w nocy” (1997)

„Wybór wierszy laureatów 1993-1997” (1997)

Marek Grala – „Niepotrzebne nikomu do szczęścia” (1998)

„Poeci krakowscy w Norymberdze i Pradze” (1998)

Marek Baczewski – „Wiersze żebrane” (1999)

Maciej Woźniak – „Iluminacje zaćmienia szarość” (2000)

Barbara Krężołek – Paluchowa – „W zwierciadle mojego czasu” (2001)

Henryk Liszkiewicz – „W sprawie czerni” (2002)

„Wybór wierszy laureatów 1998- 2002” (2003)

Justyna Palonek – „Jesteśmy jak drzewa” (2003)

Sławomir Tomczak – „Czekanie na cud” (2004)

Monika Mostowik – „Weź mnie w garść” (2005)

Krzysztof Konopa – “Sierpień z deszczem” (2006)

“Wybór wierszy laureatów 2003- 2007” (2007)

Andrzej Jakub Mularczyk – “Liczenie mrówek” (2007)

Agnieszka Koteja – “szkiełka gaworzą ze światłem” (2008)