XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI “DAĆ ŚWIADECTWO” 2008

WYNIKI

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki “Dać Świadectwo” organizowany przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie został rozstrzygnięty 28 maja 2008 r. na posiedzeniu jurorów, które odbyło się w siedzibie organizatora. Jury w składzie: Krzysztof Lisowski, Adam Ziemianin, Janusz Paluch – sekretarz jury, po przeczytaniu 167. zestawów wierszy postanowiło przyznać:

NAGRODĘ GŁÓWNą – czyli wydanie tomu poezji
Agnieszce Kotei z Zakopanego
za zestaw wierszy opatrzonych godłem “Nieszka”

I NAGRODĘ i kwotę 750 zł.-
Milenie Rytelewskiej z Myszkowa
za zestaw wierszy opatrzonych godłem “Erta”
II NAGRODĘ i kwotę 500 zł.-
Robertowi Miniakowi z Łodzi
za zestaw wierszy opatrzonych godłem “pantałyk”
III NAGRODĘ i kwotę 400 zł.-
Dorocie Niżyńskiej ze Strzelc Opolskich
za zestaw wierszy opatrzonych godłem “Waxwing”

Jury przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia po 100 zł każde:
Krzysztofowi Bieleniowi z Biecza za zestaw wierszy opatrzonych godłem “Okrąg”
Piotrowi Macierzyńskiemu z Łodzi za zestaw wierszy opatrzonych godłem “Nóż do otwierania listów e-mailowych”;
Aleksandrze Zbierskiej z Poznania za zestaw wierszy opatrzonych godłem “Mak Nab”

Gratulujemy laureatom i serdecznie zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników

WOKÓŁ POEZJI – 13 czerwca 2008r.
Uroczyste rozstrzygnięcie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego DAĆ ŚWIADECTWO z udziałem Jurorów: Krzysztofa Lisowskiego, Adama Ziemianina, Janusza M. Palucha odbyło się 13 czerwca 2008r.

W ramach dnia Wokół poezji odbyło się także:
Seminarium o poezji “Poezja. Spojrzenie Interdyscyplinarne”
Tischnerowskie poetykowanie. Filozofia z przymrużeniem oka
– mgr Katarzyna Salamon (UJ)
W stronę Artyzmu. Metamorfozy poezji dla dzieci od XIX do XXI wieku
– mgr Katarzyna Slany (AP)
Między Herbertem a Elzenbergiem, czyli o przyjaźni poezji z filozofią
– Delfina Piekarska (UJ)
Poezja i rytuał. Projekt Tadeusza Kantora
– mgr Anna Kapusta (UJ)
Lektura wysokiego ryzyka. Poezja jako sztuka uwodzenia
– Agnieszka Jeżyk (UJ)
Poemix. Pomiędzy komiksem a poezją
– mgr Magdalena Reputakowska-Madej (UJ)

oraz

spotkanie z wybitnym poetą indyjskim Aśokiem Wadźpeji
Prowadzenie: dr Renata Czekalska. Wiersze czytał aktor Jakub Kosiniak

Regulamin
1. Cele Konkursu:

 • ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
 • inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
 • popularyzowanie współczesnej poezji.

2. Warunki Konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców – zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;
 • warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego;
 • każdy utwór należy podpisać godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, wiekiem oraz dorobkiem twórczym – krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagrodach literackich, zdjęcie – najlepiej w formie elektronicznej);
 • opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: BPH S.A. 86 1060 0076 0000 3210 0003 4043 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do koperty z wierszami);
 • zestawy nie zawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane;
 • prace konkursowe nadsyłać należy na adres: Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2 31-027 Kraków z dopiskiem OKP “Dać świadectwo” do dnia 30 kwietnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego);
 • opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu;
 • Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;
 • nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu;
 • prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;
 • Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2008 roku;
 • Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;
 • materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2008 roku;
 • w przypadku nie wywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody;
 • pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów;
 • autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród;
 • Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz kosztów wyżywienia i noclegów,
 • ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 13 czerwca 2008 roku o godz. 16.00 (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu).
 • Aktualne informacje o konkursie można uzyskać również za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl, lub pisząc na adres akosciuszko@lamelli.com.pl;
 • Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.