O nas

Śródmiejski Ośrodek Kultury pragnie łączyć w ramach kolejnych projektów naukę o kulturze, upowszechnianie kultury, edukację oraz wartości artystyczne i estetyczne. Zasadniczo oferta Ośrodka (koncerty, spotkania, konferencje) realizowana jest w Krakowie, a zatem adresowana do mieszkańców miasta i turystów. Niemniej, bogata działalność wydawnicza od wielu lat wzbogaca ofertę rynku czytelniczego w całej Polsce. Ośrodek planuje rozbudowę sieci dystrybucji książek i czasopism tak, by dotrzeć do jak największej liczby czytelników w kraju. Zamierza również nadal rozwijać projekty realizowane przy wykorzystaniu internetu, które naturalnie nie mają ograniczeń przestrzennych, i intensyfikować swoje działania w przestrzeni wirtualnej. Planowane projekty, dzięki swojej różnorodności i specyfice, przeznaczone są dla młodzieży, osób dorosłych i starszych.

Śródmiejski Ośrodek Kultury kładzie nacisk na rozwój interdyscyplinarnego charakteru oferty, łącząc w ramach swojej aktywności przedsięwzięcia naukowe (konferencje, wykłady), edukacyjne (warsztaty, kursy) i artystyczne (spektakle, koncerty, wystawy). Zespół pracowników jest złożony ze specjalistów różnych dziedzin, których ambicje i oddanie misji Ośrodka i kulturze współczesnej tworzy doskonały obszar dla realizacji projektów wydawniczych, plastycznych, muzycznych, teatralnych czy filmowych. Placówka rozwija działalność edukacyjną, która nie tylko przygotowuje do odbioru sztuki, ale stara się rozbudzać potrzeby kreacyjne młodych ludzi. Instrumentem dokumentującym działania Ośrodka są wydawnictwa towarzyszące najważniejszym wydarzeniom kulturalnym. Zespół Ośrodka jest przekonany, że warto rozwijać przedsięwzięcia wydawnicze, które mają na celu wymianę myśli, wartość kształtującą (poglądy, postawy) i inspirującą.

Działania podporządkowane są takiej wizji kultury, w której stanie się ona narzędziem do jednoczenia ludzi i przeciwdziałania wykluczeniu. Dzięki temu świadomość obcowania z kulturą ma ewokować poczucie uczestniczenia w czymś istotnym „dla mnie” oraz „dla mnie i dla osób obok mnie”. Śródmiejski
Ośrodek Kultury ułatwi tak zaktywizowanemu odbiorcy wyrażenie swoich poglądów, odczuć, oczekiwań, doprowadzając do interakcji w relacjach instytucja-odbiorca, artysta-odbiorca a także instytucja-artysta (odbiorca).